โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ยินดีต้อนรับ

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้ก่อตั้งขึ้นตาม ณ นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะยกระดับและพัฒนามาตรฐานทางการกีฬาให้ทัดเทียมกับนานาอริยะประเทศ โดยโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางจัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 8 จากจำนวนโรงเรียนกีฬาทั้งหมด 11 แห่งทั่วประเทศ เริ่มรับนักเรียนเข้าศึกษาครั้งแรกพุทธศักราช 2543 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มีคณะผู้บริหารงานเป็นฝ่ายต่างๆดังนี้คือ 
• พ.อ.อ.อภิสันต์ ทับทิม ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 
• นางสุธาวัลย์ ปิติจะ ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 
• นายทรงเดช ยะจินะวงค์ ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
• นายสมบูรณ์ ปัญญายืน ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬา และฝ่ายกิจการนักเรียน

- สีประจำโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ได้แก่
  สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงาม สมบูรณ์ ซึ่งเป็นสีประจำจังหวัดลำปาง 
  สีบานเย็น หมายถึง ความสดใส ร่าเริง ซึ่งเป็นสีสัญลักษณ์ของกีฬาภาคเหนือตอนบน 

++คำขวัญ++  เป็นเลิศกีฬา รักษาวินัย ใฝ่การเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม 

++ วิสัยทัศน์++ โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางมุ่งพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา สู่ความเป็นเลิศอย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีวินัย
++ปรัชญา++ พัฒนากีฬา พัฒนาคน เพื่อชุมชน เเละประเทศชาติ